SERVICE RATES

Website
Development

สร้างเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้ลูกจัก
ตัวตนของคุณมากขึ้น

ราคาเริ่มต้น

8,000.-

E-commerce
Development

ระบบขายของออนไลน์เพื่อให้การซื้อขาย
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ราคาเริ่มต้น

10,000.-

Application
Development

สร้างแอปพลิเคชั่นที่รอบรับทั้ง
Android และ iOS

ราคาเริ่มต้น

50,000.-

ติดต่อขอใบเสนอราคา

Custom website

สร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของคุณทั้งหมด เป็นระบบของคุณเอง
ติดต่อเพื่อสอบถามราคา

OUR WORKS

WORKFLOW

1. แจ้งความต้องการ
และขอบเขตของงาน
2. วิเคราะห์เนื้องาน และหา
solution ที่เหมาะสม
3. จัดส่งใบเสนอราคา
4. เริ่มกระบวนการพัฒนา Software
5. รายงานความคืบหน้าทุก 2 สัปดาห์
6. ส่งมอบงาน และ maintenance
เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ขอใบเสนอราคา