SERVICE RATES

Animation 2D

ราคาเริ่มต้น

5,000.-

Animation 3D

ราคาเริ่มต้น

15,000.-

Viral VDO

ราคาเริ่มต้น

15,000.-

Presentation VDO

ราคาเริ่มต้น

15,000.-

Music Video

ราคาเริ่มต้น

30,000.-

ติดต่อขอใบเสนอราคา

WORKFLOW

1. บรีฟพูดคุยคอนเซ็ปต์งาน
2. ส่ง Script หรือข้อมูลทั้งหมดให้เรา
3. ประเมิณเวลา ค่าใช้จ่าย
4. ส่ง Story Board
(สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง)
5. รอรับงานต้นแบบ
6. แก้ไขชิ้นงานจนพึงพอใจ
7. รับไฟล์งาน จากทาง
Blackcat Production

ขอใบเสนอราคา