moon
mountain
cat notebook headphone light smile camera

Production

Build your brand. Tell your story. Make your possibilities.

สร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจของคุณด้วย Viral Video,
VDO Presentation, VDO Testimonial, Review Etc.

cat production cat production hover

วิดีโอเป็นเครื่องมือการตลาดที่น่าสนใจในยุคนี้ เล่าเรื่องราวของธุรกิจผ่านวิดีโออย่างสร้างสรรค์โดยทีมงาน Blackcat สื่อสารตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยเพิ่มยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ สามารถตั้งงบประมาณได้ความต้องการ

ราคาเริ่มต้น
5,000.-
cat production cat production hover

WORKFLOW

workflow production 1
1. บรีฟพูดคุยคอนเซ็ปต์งาน
workflow production 2
2. ส่ง Script หรือข้อมูล
ทั้งหมดให้เรา
workflow production 3
3. ประเมิณเวลา ค่าใช้จ่าย
workflow production 4
4. ส่ง Story Board
(สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง)
workflow production 5
5. รอรับงานต้นแบบ
workflow production 6
6. แก้ไขชิ้นงานจนพึงพอใจ
workflow production 7
7. รับไฟล์งาน จากทาง
Blackcat Production